دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : میترا پورمحمدیان * و سجاد بحری

چکیده :
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت با توجه به نقش تعدیلگر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه¬گیری ساختار هیأت مدیره از اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره استفاده گردید، همچنین برای محاسبه¬ی ساختار سرمایه از اهرم مالی (نسبت بدهی) استفاده شد. نمونه¬ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می¬باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ندارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را تعدیل می¬کند.

کلمات کلیدی :
ساختار سرمایه، ساختار هیأت مدیره، تنوع جنسیتی در هیأت مدیره


مشاهده مقاله
40