دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 38 - 56
نویسندگان : میترا پورمحمدیان * و سجاد بحری

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت با توجه به نقش تعدیلگر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه گیری ساختار هیأت مدیره از اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره استفاده گردید، همچنین برای محاسبه ساختار سرمایه از اهرم مالی (نسبت بدهی) استفاده شد. نمونه آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ندارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره، تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی :
ساختار سرمایه، ساختار هیأت مدیره، تنوع جنسیتی در هیأت مدیره.


مشاهده مقاله
343
دانلود
76
تاریخ دریافت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۱ شهریور ۱۴۰۰