دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 34 - 45
نویسندگان : فریدون بهزادی *

چکیده :
در حال حاضر کارکنان تحت فشارهای شدیدی مانند افراط، شک در نقش، تعارض نقش، عدم بازخورد و تغییر سریع تکنولوژی هستند. این مقاله با هدف تعیین عوامل پیش¬بینی کننده تنش روانی و شناسایی معیارهای چند بُعدی تنش روانی انجام شد. مطالعه حاضر شامل مقالات پژوهشی مروری است که از پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus و Science Direct جمع‌آوری شده‌اند. در مجموع 60 مقاله از سال 2015 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به مولفه¬های استرس کاری و تنش روانی طبقه¬بندی شده و سپس تعاریف و ابعاد آن می¬پردازد. مشاهده شد که استرس کاری بر ابعاد مختلف تنش روانی تأثیر می¬گذارد. این یافته‌ها همچنین عوامل استرس‌زای مرتبط با کار را نشان می‌دهند که می‌توانند به دو موضوع اصلی طبقه‌بندی شوند که عبارتند از ویژگی‌های کاری و ویژگی‌های کاری روانی- اجتماعی. این مقاله همچنین به درک دانش مفهومی استرس کار، تنش روانی و علل و پیامدهای آن در محیط کار کمک می¬کند. کارگاه‌های مدیریت استرس را می‌توان در سازمان‌های مختلف در بخش‌های مختلف به طور منظم برگزار کرد که می‌تواند به کارکنان در مورد منابع استرس و پیامدهای مضر آن بر سلامتی و چگونگی کاهش مؤثر استرس آموزش دهد. در مجموع 60 مقاله تحقیقاتی در مورد استرس ناشی از کار و پیامدهای روانشناختی در این مطالعه بررسی شده است. همچنین مقاله حاضر طبقه¬بندی¬هایی بر اساس عوامل استرس¬زای اصلی کار و ابعاد تنش روانی در مشاغل ناهمگن ارائه می¬نماید.

کلمات کلیدی :
تنش روانی، فشار شغلی، تناسب فرد با محیط.


مشاهده مقاله
971
دانلود
22
تاریخ دریافت
۰۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱