دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : الهام نام آور * و مهرداد همراهی و فرخ نوروزی

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و عجین شدن با شغل بر نفوذ اجتماعی سازمانهای دولتی شهرستان کازرون بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمانهای دولتی شهرستان کازرون به تعداد 727 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 252نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق حرفه ای بیگ زاده(1393)، پرسشنامه عجین شدن با شغل شاوفلی و بکر (2003) و پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل(2003)،استفاده شد. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر اخلاق حرفه ای78/0، عجین شدن با شغل 89/0 و نفوذ اجتماعی86/0 برآورد شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیات تحقيق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اخلاق حرفه ای و عجین شدن با شغل بر نفوذ اجتماعی سازمانهای دولتی شهرستان کازرون تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
اخلاق حرفه‌ای، عجین شدن با شغل، نفوذ اجتماعی، سازمان‌های دولتی شهرستان کازرون.


مشاهده مقاله
21