دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحات 7 - 21
نویسندگان : محمدرضا وطن پرست و میلاد قاسم زاده *

چکیده :
از آن‌جایی که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت¬ها هستند، بیش‌ارزشیابی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی می¬تواند بر سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، سیاست‌گذاران حسابداری و به تبع آن، کل جامعه تأثیر گذارد. در پژوهش حاضر بر اعتبار‌دهندگان¬ عمومی و خصوصی نظیر بانك‌ها تمرکز شده است. از آنجایی که بانك‌ها نسبت به سایر اعتباردهندگان عمومی در نظارت و بررسی شرکت‌های قرض‌گیرنده، فعال‌تر هستند، می‌توانند بیش‌ارزشیابی سهام شرکت‌ها را تشخیص داده و شکاف بدهی وام بانکی را بیفزایند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی می‌باشد. در این راستا برای آزمون فرضیه‌ها، تعداد 94 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1390 تا 1395 به روش غربالگری انتخاب شده و فرضیه‌ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی، اثرات بیش‌ارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی :
عدم تقارن اطلاعاتی، بیش‌ارزشیابی سهام، شکاف بازدهی وام بانکی، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
171
دانلود
38
تاریخ دریافت
۰۶ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ ریوایز
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ پذیرش
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸