دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 63 - 75
نویسندگان : جواد دلجوی شهیر *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سبکهاي گوناگون رهبري بر عملکرد کارکنان در سازمانهاي دولتی جامعه هدف میباشد. براي دستیابی به اهداف تحقیق، سبکهاي رهبري کاریزماتیک، تحول آفرین، تعاملگرا و بصیر، بهعنوان ابعاد سبک رهبري شناسایی و چهار فرضیه بهمنظور آزمون تأثیر این ابعاد بر عملکرد مجموعه ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان، شهرستان رشت بررسی شد. جهت جمعآوري اطلاعات، از پرسشنامهاي استاندارد حاوي 15 سؤال استفاده و بین 207 نفر از کارمندان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفهاي، بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوري، صندوق کارآفرینی امید، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به عنوان نمونههاي آماري توزیع گردید. نتیجه آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که هر یک از سبکهاي رهبري، تأثیر معنادار و قابل ملاحظهاي بر عملکرد سازمانی داشته و در این میان رهبري بصیر، بهعنوان اثرگذارترین سبک رهبري شناسایی شد.

کلمات کلیدی :
سبک کاریزماتیک، سبک تحولگرا، سبک تعاملگرا، سبک بصیر، عملکرد سازمانی، رگرسیون چندگانه.


مشاهده مقاله
66
دانلود
8
تاریخ دریافت
۰۳ دی ۱۳۹۶
تاریخ ریوایز
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ پذیرش
۱۲ بهمن ۱۳۹۶