دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحات 7 - 22
نویسندگان : حبیب اله دانایی و مرسده هاشمی *

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی تأثير کيفيت خدمات آفلاین، کيفيت خدمات الکترونيکی، رضایت الکترونيکی، تعهد و اعتماد بر وفاداری الکترونيکی کاربران سامانه دیوار است. جامعه آماری تحقیق شامل کاربران سامانه دیوار در سال 1397 بوده و تعداد آنها نامحدود می¬باشد که با روش تصادفی ساده تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - همبستگی است. بر حسب روش تحقيق و نوع داده¬هاي مورد نياز در اين پژوهش، ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد مي¬باشد. برای اندازه¬گیری پایایی پرسشنامه‌ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 871/0 به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده در مورد هر یک از مقیاس‌های مورد استفاده در سطح اطمینان 5%، مقدار آماره t-value بزرگتر از 96/1 می‌باشد که نشان می‌دهد همبستگی‌ مشاهده شده در تمامی فرضیه¬های تحقیق معنادار می¬باشد.

کلمات کلیدی :
کيفيت خدمات آفلاین، کيفيت خدمات الکترونيکی، رضایت الکترونيکی، تعهد، اعتماد.


مشاهده مقاله
170
دانلود
41
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۳۹۷
تاریخ ریوایز
۱۷ دی ۱۳۹۷
تاریخ پذیرش
۰۲ بهمن ۱۳۹۷