دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 48 - 58
نویسندگان : سجاد بحری *

چکیده :
هدف این پژوهش مقایسه روش¬ تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانک¬ها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه چرخه عمر شرکت از مدل دیکنسون (2011) استفاده گردید، نمونه¬ی آماری شامل 80 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1397 می-باشد. آزمون فرضیه¬ها توسط مقایسه میانگین¬ها و با استفاده از نرم¬افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان دادند که در مرحله رشد شرکت¬ها، تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانک¬ها صورت نمی¬پذیرد؛ در حالیکه در مرحله بلوغ شرکت¬ها، تأمین مالی از طریق استقراض از بانک¬ها بیشتر از سرمایه نقدی صورت می¬پذیرد.

کلمات کلیدی :
چرخه عمر شرکت، تأمین مالی، افزایش سرمایه، استقراض.


مشاهده مقاله
73
دانلود
19
تاریخ دریافت
۰۹ آبان ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۲۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۰ آذر ۱۳۹۹