دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 80 - 106
نویسندگان : سید علیرضا میرعرب بایگی و هاشم مکاری * و مهتاب عرب بقرایی

چکیده :
نوسانات نرخ ارز به لحاظ نظری و عملی، می¬تواند بر تصمیم¬گیری¬ها و عملکرد کسب و کارها تأثیر بگذارد؛ بنابراین سعی شده است که با استفاده از روش¬های مختلف مدیریت ریسک، میزان ریسک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، پوشش داده شود. در این راستا استفاده از قراردادهای آتی ارز، می¬تواند میزان ریسک این شرکت¬ها را کاهش دهد. هدف این پژوهش بررسی موانع راه¬اندازی بورس آتی ارز بوده است. روش پژوهش به صورت کیفی- کمی بوده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان بازار سرمایه تشکیل داده است. با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان، موانع شناسایی گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه و گردآوری نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، موانع شناسایی شده، اعتبارسنجی شد. نرم¬افزار مورد استفاده در بخش کیفی maxqdaو در بخش کمی smartpls بوده است. نتایج پژوهش نشان داد آگاهی اجتماعی، بازار سرمایه، بانک مرکزی، ثبات و بهبود شرایط بازار، سیاست¬های پولی و مالی، شفافیت، عوامل اجرایی، کنترل ریسک، موانع اقتصادی، موانع سیاسی و نقش دولت از موانع مؤثر بر اجرایی کردن بورس آتی ارز بوده¬اند. رتبه¬بندی متغیرها در بخش کیفی، مقوله نقش دولت در رتبه اول، سیاست¬های پولی و مالی در رتبه دوم و بانک مرکزی در رتبه سوم قرار گرفته است. میزان تأثیر متغیرهای مورد بررسی نیز معنادار بوده است.

کلمات کلیدی :
ارز، نوسان نرخ ارز، قرارداد آتی ارز، نظریه داده بنیاد.


مشاهده مقاله
90
دانلود
16
تاریخ دریافت
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۲ تیر ۱۴۰۰