دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 29 - 39
نویسندگان : حمیدرضا خدادادی * و محمدعلی طهماسبی و ماریا باطبی

چکیده :
هدف تحقيق حاضر، بررسي رويه¬هاي حسابداري دامپروري پيشنهاد شده در استاندارد بين¬المللي شماره 41 و سيستم¬هاي هزينه¬يابي گاو و شير در ايران در بخش¬هاي دولتي و خصوصي مي¬باشد. نهايتاً ميزان تطابق رويه¬هاي پيشنهاد شده در استاندارد بين¬المللي 41 با سيستم¬هاي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. به اين ترتيب بخش كتابخانه¬اي پژوهش حاضر با استفاده از متون و ادبيات حسابداري استخراج گرديد و مبناي طراحي سوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقيق قرار گرفت. در بخش ميداني تحقيق، اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع¬آوري شد. جامعه آماري مورد بررسي شامل 34 واحد از گاوداري¬هاي استان تهران بوده است. نتايج فرضيه¬هاي پژوهش تماماً مورد پذیرش قرار گرفت و نتایج نشان داد امكان تعيين ارزش منصفانه مطابق استاندارد بين¬المللي 41 براي تعيين بهاي تمام شده شير و دام در استان تهران وجود ندارد. مظافاً اینکه پذيرش كافي از جانب گاوداري¬ها جهت تغيير روش مطابق با استاندارد بين¬المللي 41 وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
حسابداری دامپروری، ارزش منصفانه، استاندارد 41، شیر و گاو، بهای تمام شده.


مشاهده مقاله
97
دانلود
22
تاریخ دریافت
۰۴ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۹ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۵ تیر ۱۴۰۰