دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : عادل شاه‌ولی‌زاده و سعید علی‌پور و مهسا زردی گیگلو *

چکیده :
هدف: بررسی تأثیر میزان مالکیت سهامداران عمده بر هم‌زمانی قیمت سهام با تأکید بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از لحاظ نوع استدلال جزوه تحقیقات قیاسی- استقرایی می‌باشد. از نظر بعد زمان جزوه تحقیقات گذشته‌نگر می‌باشد. از نظر طول مدت زمان تحقیق جزء روش ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 110 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1391 الی 1399 می‌باشد. یافته ها : در برخی از مواقع اتفاق افتاده است که سرمایه‌گذاران و فعالان بورس جهت کسب سود و افزایش بازدهی اقدام به ترکیب اطلاعات می‌نمایند و یا با توزیع اطلاعات به یکدیگر معاملاتی را انجام می‌دهند. حال در این بین بحث هم‌زمانی قیمت سهام نیز خود را نشان می‌دهد زیرا قیمت‌هایی که بین فعالان بورس دست به دست می‌شود و معاملاتی را انجام می‌دهند روند پیشرفت و یا پس رفت به بازار را منعکس می‌کند. نتایج: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این است میزان مالکیت سهامداران عمده بر هم‌زمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش میزان مالکیت سهامداران عمده، همزمانی قیمت سهام کاهش می یابد و برعکس با کاهش میزان مالکیت سهامداران عمده، همزمانی قیمت سهام افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از این است کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین میزان مالکیت سهامداران عمده و هم‌زمانی قیمت سهام تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
مالکیت سهامداران عمده، هم‌زمانی قیمت سهام، کیفیت افشای اطلاعات.


مشاهده مقاله
210