دوره 5، شماره 1، بهار 1401، صفحات 34 - 44
نویسندگان : طاهره منعم درآباد * و کوثر جوادی و زهرا سادات موسوی

چکیده :
در عصر حاضر، سازمان¬ها برای دستیابی به موفقیت در همه زمینه¬ها، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی، به بهترین نحو اینگونه انتظارات را با هدف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر را امکان¬پذیر سازند. سازمان¬ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و درنتیجه تحقق اهداف و مأموریت¬ها، علاوه بر رعایت قواعد سازمانی، نیاز به مجموعه¬ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آنها را دراین امر یاری کرده و با ایجاد هماهنگی، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می¬دهد. به¬طور کلی اخلاقیات در سازمان‌ها به عنوان سیستمی از ارزش¬ها، بایدها و نبایدها تعریف می¬شود که براساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می¬شود. شرکت¬هایی که در محیط¬های پـرتلاطم امـروزی فعالیـت مـی¬کننـد بـا تقاضـاها و نیازهـای پـیش¬بینـی نشـده بیشـتری از سـوی مشـتریان روبـرو مـی¬شـوند؛ در چنـین محیطـی توجـه بـه مشـتریان می¬تواند بـه عنـوان عـاملی مهـم در جهـت موفقیـت یـک سازمان به شـمار آیـد. امروزه همچنین مسئولیت اجتماعی برای بسیاری از شرکت¬ها ضروری به نظر می‌رسد. مسئولیت اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از تجارت در سراسر جهان تبدیل شده و شرکت¬ها بخش قابل توجهی از هزینه¬های خود را به فعالیت-های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌دهند. لذا با توجه به اهمیت این مسئله، در این مقاله، بررسی تأثیر مسئولیت و قراردادهای اجتماعی بر عملکرد مدیران و سازمان¬ها، هدف اصلی مقاله قرارگرفته است.

کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری اجتماعی، اخلاق کسب و کار، پاسخگویی اجتماعی، عملکرد مدیران.


مشاهده مقاله
350
دانلود
60
تاریخ دریافت
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ اسفند ۱۴۰۰