دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 59 - 83
نویسندگان : میلاد شاهواروقی فراهانی *

چکیده :
بسیار دشوار است که به بازار سرمایه (سهام) به عنوان یک شخص نگاه نکرد. این بازار دارای احوالاتی است که می¬تواند از حالتی ناخوش به حالتی سرخوش تغییر یابد. می¬تواند شتابان عمل کند و روز بعد اصلاحاتی را به همراه داشته باشد. اکنون سؤالی بوجود می¬آید و آن این است که آیا علم روانشناسی می¬تواند در فهم و درک بازار سرمایه به ما کمک کند؟ آیا تجزیه و تحلیل احوالات بازار به ما بینشی درباره راهبردهای معاملاتی¬مان می¬دهد؟ نظریه¬های مالی رفتاری پیشنهاد می¬کنند که این امکان وجود دارد. اکثر سرمایه¬گذاران بدون توجه به احوالات و شرایط بازار اقدام به سرمایه¬گذاری می¬کنند در حالیکه با شناسایی نوع رفتار بازار می¬توان نتایج بهتری را بدست آورد. هدف اصلی ما از پرداختن به این موضوع، شناسایی عوامل روانشناختی بازار و مرور برخی مفاهیم مانند مالی- عصبی، مالی- عاطفی و مالی- هورمون است. ازجمله مزیت¬های این مقاله، نگاهی جامع به مقوله مالی رفتاری به همراه سایر بخش¬های مربوطه و نوین مانند مالی عصبی، مالی عاطفی و مالی هورمون است که اغلب به شیوه ای مجزا مورد بررسی قرار گرفته¬اند. جهت ارائه این مقاله از منابع گوناگون و جداول متنوعی به همراه تصاویر بهره برده شده است که می¬توانند درک بهتری از مطالب ارائه دهند.

کلمات کلیدی :
مالی رفتاری، مالی عصبی، مالی هورمون، مالی هیجان، رفتار عقلایی، کارایی بازار.


مشاهده مقاله
44
دانلود
12
تاریخ دریافت
۱۷ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۲۶ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۳ دی ۱۳۹۹