دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی باقریان * و رسول نریمانی

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی ارزیابی فناوری‌های اطلاعات به‌منظور نمایان ساختن نقش کلیدی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها است. روش پژوهش مورداستفاده یک رویکرد کتابخانه‌ای است که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است که در این راستا پژوهش‌های پیشین که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته‌های پیشین، نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که باتوجه‌به اینکه فناوری اطلاعات، یکی از توانمند سازهای کسب‌وکارها به شمار می‌رود، لذا سهم فناوری اطلاعات در سازمان غیرقابل‌انکار بوده و نیاز به بررسی و اندازه‌گیری ارزش کسب‌وکار فناوری اطلاعات را دوچندان می‌کند. این تحقیق باهدف تدوین چارچوب علمی جهت تعیین ارزش کسب‌وکار فناوری اطلاعات گردید و تمرکز آن یافتن مبنای تئوریک جهت تبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب‌وکار و اندازه‌گیری سهم فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان است و در درک اینکه چه نوع اطلاعات باارزش خاص، می‌تواند نیازهای تصمیم‌گیری مرتبط با فناوری اطلاعات را برآورده کند، کمک می‌نماید.

کلمات کلیدی :
ارزش فناوری اطلاعات، ارزیابی، رویکرد سیستمی، چارچوب مفهومی.


مشاهده مقاله
172