دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : فریبا بوربور *

چکیده :
مقدمه و هدف پژوهش: به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و اینکه از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار میرود؛ و تاثیر گذار بودن این عامل بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان ، موجب شد تا در این پژوهش به بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان با درنظرگرفتن متغیرمیانجی تعهدسازمانی کارکنان سازمان اداره بهزیستی استان تهران پرداخته شود. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران و کارکنان مستقر در اداره تشکیل میدهد. تحلیل از نوع توصیفی بوده و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 314 نفر بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب شدند. بمنظور جمع آوری اطلاعات و داده ها از چهار پرسشنامه رهبری خدمتگزار باربوتو وویلر، فرهنگ سازمان کوئین و کامرون، عملکردکارکنان و تعهدسازمانی می یر و آلن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین، مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. همچنین شایان ذکراست که در این پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOSاستفاده گردیده است. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج نشان دادند که تمام ابعاد رهبری خدمتگزار تاثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان دارد؛ و نیز بین رهبری خدمتگزار و تمامی ابعاد آن با تعهدسازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. وجود رهبری خدمتگزار و فرهنگ سازمانی میتواند موجب بهبود و ارتقای عملکرد کارکنان گردد؛ کارکنانی که عنصر اصلی سازمانند و با وجود این مهره های گرانبهاست که سازمان مسیر رشد و ترقی را انتخاب میکند. وجود رهبری خدمتگزار و فرهنگ سازمانی میتواند باعث بوجود آمدن تعهدسازمانی در بین کارکنان شده و بدین ترتیب دستیابی سازمان به اهداف خود را تسهیل گرداند. تعهدسازمانی برای سازمانها اجتناب ناپذیر است و میتوان گفت هرچه تاثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان در بین کارکنان سازمان بهتر احساس شود، ایجاد تعهد، احترام ،انگیزش وعلاقه ی مشترک، قبول مسئولیت ها و بهبودی روحیه افراد در سازمان پر رنگ تر خواهد بود.

کلمات کلیدی :
رهبری خدمتگزار، فرهنگ سازمان، عملکرد کارکنان، تعهدسازمانی.


مشاهده مقاله
158