دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحات 84 - 102
نویسندگان : فرزین خوشکار * و هانیه خسروانی پور و فائزه عسجدی

چکیده :
سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان در شرکت¬های کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده و مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا دارایی¬ها و بدهی¬های جاری در برگیرنده اقلامی هستند که مستقیماً در چرخه عملیاتی شرکت ایفای نقش می¬کنند. لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه در گردش و جریان نقد بر ارزش شرکت¬های کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه¬بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشي توصيفي از نوع همبستگی و مبتني بر تحليل رگرسيوني با استفاده از پنل دیتا است. همچنین در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه¬ها از اطلاعات تاریخی استفاده می¬شود، بنابراین طرح این پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی (پس رویدادی) است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 29 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله بین سال¬های 1390-1397 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (در مجموع 232 شرکت- سال) تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، سرمایه در گردش و جریان نقد بر ارزش شرکت-های کوچک و متوسط تأثیرگذار است. به بیان دیگر پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش و استفاده بهینه و کارا از دارایی¬ها و بدهی¬های جاری، تأثیر مثبتی بر عملکرد و افزایش ارزش شرکت¬های کوچک و متوسط خواهد شد.

کلمات کلیدی :
سرمایه در گردش، جریان نقد، ارزش شرکت، شرکتهای کوچک و متوسط.


مشاهده مقاله
52
دانلود
16
تاریخ دریافت
۰۹ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۴ دی ۱۳۹۹