دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 14 - 21
نویسندگان : مایلا خیریه و آرومگا زارعفر * و آتیکا زارعفر و الفا عفیفه

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Raja Adri Satriawan Surya , Arumega Zarefar, Mayla Khoiriyah, Ulfa Afifah


مشاهده مقاله
597
دانلود
142
تاریخ دریافت
۲۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱