دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مجتبی جعفری زاده * و مهرداد همراهی و فرخ نوروزی

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر آوای سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می‌باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به تعداد 782می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 257نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه رهبری دوسوتوان توسط احسن(2019)، پرسشنامه آوای کارکنان ون دین و همکارانش(2003)و پرسشنامه توانمند سازیروانشناختی اسپریتزر (1992)، استفاده شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط صاحبنظران و اساتید گروه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیررهبری دوسوتوان867/0، توانمندسازی شناختی854/0 وآوای سازمانی804/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری دوسوتوان بر آوای سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
رهبری دوسوتوان، آوای سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.


مشاهده مقاله
29