دوره 4، شماره 4، زمستان 1400، صفحات 66 - 83
نویسندگان : وحید محمودی و علی اکبر واحدی و امیدرضا رستگاری *

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزه¬های عملکردی مدیرعامل بر تقلب در گزارشگری مالی در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه تقلب در گزارشگری مالی از استاندارد حسابرسی شماره 40 تحت عنوان مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت¬های مالی که 19 مورد را برای تقلب شناسایی نموده است استفاده شد و به منظور اندازه¬گیری انگیزه¬های عملکردی مدیرعامل از دو نسبت (نسبت سهام مدیرعامل به کل سهام شرکت و نسبت پاداش مدیرعامل به سود سالانه سهام) استفاده گردید. نمونه¬ آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می¬باشد. آزمون فرضیات با توجه به صفر و یکی بودن متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک و با نرم¬افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه مشوق¬های پرداختی بر اساس عملکرد مدیرعامل (نسبت پاداش مدیرعامل به سود سالانه سهام) تأثیر معناداری بر تقلب در گزارشگری مالی ندارد ولی انگیزه مشوق¬های پرداختی بر اساس عملکرد مدیرعامل (نسبت سهام مدیرعامل به کل سهام شرکت) تأثیر معنادار و معکوس بر تقلب در گزارشگری مالی دارد.

کلمات کلیدی :
انگیزه های عملکرد مدیرعامل، گزارشگری مالی، تقلب، بورس اوراق بهادار تهران.


مشاهده مقاله
461
دانلود
106
تاریخ دریافت
۲۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۳ بهمن ۱۴۰۰