دوره 5، شماره 1، بهار 1401، صفحات 92 - 121
نویسندگان : نظامعلی وفایی *

چکیده :
نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه¬ای در مباحث کلان اقتصادی برخوردار است. کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات از مهم¬ترین متغیرهایی هستند که تحت تأثیر نوسانات ارزش ارز قرار می¬گیرند. با توجه به این که در طی سه دهه گذشته نوسان¬های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تأثیر نوسانات ارزش ارز برشاخص¬های اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز برشاخص¬های اقتصادی ایران است. بدین منظور با استفاده از داده¬های سالیانه طی دوره 1370 تا 1395 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری VARروابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر نرخ ارز واقعی روی متغیرهای کلان اقتصاد کشور پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش نفت بیش¬ترین اثر را روی نرخ ارز واقعی می¬گذارد. علاوه بر این نتایج حاصل از تکانه¬های واکنش آنی و انحراف معیار نشان دهنده این است که چنانچه شوک از سوی نرخ ارز وارد کنیم متغیر بخش نفت بیش¬ترین اثر را از این شوک می¬بیند.

کلمات کلیدی :
ارز، اقتصاد، تکانه، متغیرهای کلان، ثبات.


مشاهده مقاله
374
دانلود
58
تاریخ دریافت
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اسفند ۱۴۰۰