دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سمانه سراغی نوغانی * و روح الله رحمانی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم هاي اطلاعاتی و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت انجام شده است. برای رسیدن به این هدف جامعه آماری پـژوهش شامل مدیران شرکت های واقع در مشهد بودند که از این تعداد 60 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و پس از بررسی جمعیت شناسی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و نیز بررسی برخی از شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش، همچنین تکنیک تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار های آماری Spss26 مورد استفاده قرار گرفته و روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که تمامی فرضیات مورد تأیید قرار می گیرند.

کلمات کلیدی :
کیفیت سیستم کنترل، کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری، کیفیت اطلاعات غیرمالی، موفقیت تصمیم گیری، عملکرد غیرمالی.


مشاهده مقاله
36