دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سجاد بحری و میترا پورمحمدیان *

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت مالی بر ارتباط بین عدم اطمینان و میزان سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونI آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و داده های تابلویی به همراه روش تصادفی، با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی ارتباط معکوس بین عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی :
محدودیت مالی، عدم اطمینان، میزان سرمایه گذاری.


مشاهده مقاله
227