دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : آزیتا شرج شریفی * و سمیرا خیری

چکیده :
نقش کلیدی مدیران شرکت های صادراتی تعیین اهداف استراتژیک و مسیرهای نیل به این اهداف است. مبتنی بر مطالعه مبانی نظری پژوهش برنامه ریزی و اجرا، میزان بین المللی بودن، پویایی بازار و شدت رقابت به عنوان عواملی که می توانند با تحقق اهداف استراتژیک سرمایه گذار صادراتی مرتبط باشند، لحاظ شدند و پیرو آن مدل مفهومی و فرضیات پژوهش تدوین شد. پژوهش کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال صادراتی است، که 10 سال پیوسته فعال صادراتی بودند. مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند 80 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن مبتنی برآزمون روایی محتوایی و پایایی آن مبتنی بر الگوی کوکران محاسبه شد. جهت آزمون فرضیات از روش تجزیه و تحلیل پیرسون،آزمون تی و رگرسیون استفاده شد. مبتنی برنتایج آزمون پیرسون در فرضیات مورد بررسی سطح معنی داری به دست آمده از 05/0 کوچکتر بوده، که نشان دهنده رابطه معنی دار بین متغیرها در فرضیات مورد بررسی است. نتایج آزمون T نشان می دهد، در همه فرضیات t محاسبه شده به طور معناداری بزرگتر از (α)t است، بنابراین بین متغیرهای مورد بررسی در هر مفروضه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. جهت بررسی اینکه چه میزان از استراتژی رقابتی سرمایه گذار صادراتی مبتنی بر عوامل لحاظ شده، پیش بینی می شوند، از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. ضریب تعیین نشان می دهد، 9/39 درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل توجیه می شوند.

کلمات کلیدی :
قابلیت برنامه‌ریزی و اجرا، سطح بین المللی شدن، مزیت تمایز، مزیت کاهش هزینه.


مشاهده مقاله
119