دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 97 - 106
نویسندگان : شیما کاظمی ملک محمودی * و کیومرث نیاز آذری و نگین جباری

چکیده :
جهان امروز و مناسبات آن بسیار پیچیده و متغیر میباشد. دلیل این موضوع نیز نوآوری در سیستمهای مختلف دانشگاهی، ارتباطات و تولیدات دانش بنیان است. تولیدات دانش بنیان فعالیتهایی است که در آن بهرهوری و اقتصاد مقاوم و پایدار، از تأثیر تولید دانش ضروری حاصل میشود. نظام دانشگاهی، یکی از نهادهای اصلی در تعیین کیفیت اطلاعات و تولیدات دانش بنیان میباشد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بود. روش پژوهش آمیخته )کیفی-کمی( و جامعه آماری اعضای هیات علمی و پژوهشگران دارای سابقه تولید دانش طی سه سال اخیر بودند که حجم نمونه در در بخش کیفی، 24 نفر و در بخش کمی در تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی، به ترتیب 226 و 156 نفر بودند. نمونهگیری هدفمند بود. روش گردآوری در بخش کیفی مصاحبه، مقولهبندی فرایند کدگذاری و تم بندی، استخراج گویهها بود و در بخش کمی پس از تأیید اعتبار 38 گویه ابزار محقق ساخته با آلفای کرونباخ 0.94 ؛ در تحلیل عاملی اکتشافی، فرضهای مناسبت تحلیل عاملی، ماتریس مقوله- ها، استخراج مشترکات و چرخش واریماکس برای تخصیص هر یک از 38 گویه به 8 عامل استفاده شد. با توجه به یافته ها 8 بُعد شناسایی شده که قریب به 64 درصد سهم را داشتند. در تحلیل عامل تأییدی، ساختار همبستگی برازش خوب مدل را تأیید کرد که این 8 بُعد نظام مدیریتی و نهادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع وامکانات کارآمد، نوآوری و کارآفرینی در علوم پزشکی، خط مشیها و اثرات محیطی-اجتماعی، عوامل ساختاری، نیروی انسانی دانش بنیان، نظامهای ثبت و بانک اطلاعاتی دانش بنیان بودند.

کلمات کلیدی :
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، نقش دانشگاه.


مشاهده مقاله
768
دانلود
204
تاریخ دریافت
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ فروردین ۱۴۰۰