دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : رضا محمدی *

چکیده :
اخیراً قوانینی دولتی، محدودیتهای مرتبط با منابع طبیعی و اثرات نامطلوب محصولات زاول پذیر بر سیستمهای اکولوژیک، محققان را به طراحی زنجیره های تامین حلقه بسته ترغیب نموده است. گاز طبیعی در سراسر جهان به عنوان سوختی پاک و قابل انتقال و دوست دار محیط زیست به عنوان منبع سبز تامین انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. گاز طبیعی دارای یک زنجیره تامین پیچیده و بزرگ از جمله میدانهای گازی، کارخانه های فرآورش، خطوط لوله انتقال، مراکز توزیع و غیره است. این مقاله یک چارچوب نظری از عدم قطعیت زنجیره تامین گاز طبیعی که بر پایه تئوری اقتضائی توسعه داده شده است را ارائه می دهد. با این حال، یک تحلیل کیفی نیز از عدم قطعیت ها و منشاء آنها وجود ندارد. بنابراین، در این مقاله، نویسنده یک رویکرد تجربی را برای شناسایی عدم قطعیتهای رخ داده در زنجیره تامین گاز طبیعی (عدم اطمینان های عرضه، فرآیند، تقاضا، کنترل و محیطی) پیشنهاد می کند. روش پژوهش شامل تحلیل محتوای اسنادی مرتبط با صنعت گاز طبیعی است. در نتیجه، شواهد عدم قطعیتهای شناسایی شده در طیفی مابین عدم قطعیتهای آماری و عدم آگاهی (سطوح عدم قطعیت) طبقه بندی می شوند. شرکتها برای اینکه بتوانند در بازار رقابتی باقی بمانند، مجبور به توسعه محصولات خود بوده و سطح بالایی از سفارشی سازی را ارائه می دهند که باعث ایجاد عدم قطعیت زیادی در زنجیره تامین می گردد.

کلمات کلیدی :
زنجیره تأمین گاز طبیعی، منابع عدم قطعیت، زنجیره تأمین حلقه بسته، تئوری اقتضائی.


مشاهده مقاله
31