دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحات 76 - 100
نویسندگان : شراره کامرانی * و افسانه کمالی

چکیده :
صنعت لوازم خانگی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم و استفاده از محصولات آن به طور روزمره، از جامعه بسیار تأثیرپذیر است. براین اساس هدف این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کنندگان به لوازم خانگی ایرانی/خارجی و جامعه آماري شامل کلیه خانوارهاي ساکن در شهر تهران و افراد بالاي 20 سال سه منطقه منتخب در سال 1395 است. روش نمونه گیري، خوشه اي چندمرحله اي بود که طی آن مناطق، بلوك ها، خانوارها و در نهایت پاسخگویان به شیوه کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش، پرسشنامه کتبی است که توسط پرسشگران حرفه اي جمع آوري شده است. اعتبار روایی پرسش ها در دو مرحله پیش آزمون و آزمون نهایی توسط آزمون آلفاي مورد تحلیل واقع شد. نتایج نشان داد در کنار spss کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار متغیرهاي زمینه اي سن و قومیت، سرمایه هاي فرهنگی و اقتصادي و مصرف رسانه اي، بیشترین تأثیر را در گرایش مصرف کنندگان به لوازم خانگی دارند و هرقدر این سرمایه ها و نیز مصرف رسانه اي افزایش می یابند، گرایش به لوازم خانگی خارجی افزایش و با کاهش آنها گرایش به لوازم خانگی ایرانی افزایش می یابد. با افزایش میزان اهمیت به مزیت هاي پایه، زیبایی شناختی و رقابتی، گرایش به لوازم خانگی خارجی افزایش می یابد. از دیگر یافته هاي این پژوهش، جوان بودن جامعه افراد داراي گرایش به لوازم خانگی خارجی و پیربودن جامعه افراد داراي گرایش به لوازم خانگی ایرانی است. رابطه بین منش و ذائقه افراد در گرایش آنها به این نوع محصولات نیز در این پژوهش تأیید شد. همچنین بیش از یک چهارم جامعه آماري، احتمال ازدواج و تشکیل خانواده داشتند، فلذا طبق یافتههاي بدست آمده، خرید لوازم خانگی و براي سه چهارم دیگر امکان خرید مجدد یا تعویض لوازم خانگی وجود دارد.

کلمات کلیدی :
لوازم خانگی ایرانی و خارجی، جامعهشناسی مصرف، اقتصاد کشور، توسعه صنعتی و اقتصادي، سرمایه اقتصادي و فرهنگی.


مشاهده مقاله
73
دانلود
12
تاریخ دریافت
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۳۹۶
تاریخ پذیرش
۲۹ بهمن ۱۳۹۶