دوره 5، شماره 1، بهار 1401، صفحات 16 - 33
نویسندگان : ورا اُکتاری * و زیرمن زیرمن

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Zirman Zirman & Vera Oktari


مشاهده مقاله
300
دانلود
86
تاریخ دریافت
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۵ فروردین ۱۴۰۱