دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 24 - 29
نویسندگان : مانودیپ رای چودوری * و کائوسیک چاکرابورتی

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Manodip Ray Chaudhuri, Kausik Chakraborty


مشاهده مقاله
137
دانلود
26
تاریخ دریافت
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۵ مهر ۱۴۰۰