دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 24 - 33
نویسندگان : ماشاءاله کریمان خراسانی * و محمدحسین کریمان خراسانی

چکیده :
یکی از زمینه های سرمایه گذاری که البته در کشور ما مغفول مانده است، سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام شرکتهای سهامی عام است. البته طرح موضوع و پیشنهاد سرمایه گذاری در بورس در این روزها که حال و هوای بورس و فعالانش بخاطر ریزش شاخص کل از 2/150/000 واحد، طی ماههای اخیر، مطلقا مساعد نیست، شجاعت می خواهد؛ لیکن علیرغم همه این التهابات بازار سرمایه، این مقاله تلاش دارد ارزیابی منطقی از ظرفیت های سرمایه گذاری در بورس را در اختیار خواننده قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله؛ اسنادی-تحلیلی است و با توجه به اطلاعات موجود نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدام و در مقایسه با دیگر از زمینه های رایج و مورد علاقه سرمایه گذاری مردم، مطالعه تطبیقی انجام و نتیجه گیری لازم ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی :
پس انداز، سرمایه گذاری، بازار سرمایه، سهام، کارکنان جدیدالاستخدام دولت.


مشاهده مقاله
444
دانلود
49
تاریخ دریافت
۰۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ تیر ۱۴۰۱