دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحات 7 - 22
نویسندگان : فرزانه بزی * و مجید جامی و علیرضا هیراد

چکیده :
تحلیل‌‌گران مالی اولین کسانی بودند که نظریه کیفیت سود را مطرح کردند، آن‌ها احساس می‌کردند سودی که گزارش می‌شود قدرت سود را آن‌طور که در ذهن مجسم می‌شود نشان نمی‌دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می‌باشد که تنها 6 شرکت در بورس اوراق بهادار و مابقی در فرا بورس تهران فعالیت دارند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی است. قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال‌های 1391 تا 1395 شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج‌ساله می‌باشد. داده‌ها توسط نرم‌افزار Eviews 9 تجزیه ‌و تحلیل شده‌اند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که کیفیت سود از تمامی جوانب بر معیارهای گزارشگری مالی، تأثیر معنی¬داری دارد.

کلمات کلیدی :
کیفیت سود، توان پیش‌بینی سود، هموارسازی سود، کیفیت اقلام تعهدی، گزارشگری مالی.


مشاهده مقاله
159
دانلود
33
تاریخ دریافت
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ ریوایز
۰۸ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پذیرش
۱۱ شهریور ۱۳۹۸