دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سید احسان علوی * و معصومه احمدی شهوه

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش اجتماعی با خودکارآمدی کارآفرینی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر مؤسسات غیر انتفاعی رشته‌ی روانشناسی در استان خراسان رضوی می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۲۵۷ نفر از آنها انتخاب شده اند. نوع روش تحقیق از نوع بررسی همبستگی و تحلیل رگرسیونی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده شامل پرسشنامه‌ی ۴۰ سؤالی هوش اخلاقی، پرسشنامه‌ی هوش اجتماعی با ۴۵ سؤال و پرسشنامه‌ی خودکارامدی کارآفرینی با ۲۹ سؤال و فرم اطلاعات شخصی افراد است که داده‌های به دست آمده با تحلیل همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد بین هوش اخلاقی و کارآمدی کارآفرینی و همچنین بین هوش اجتماعی با کارآمدی کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به معنی داری رگرسیون همزمان بررسی خودکارآمدی کارآفرینی (به عنوان متغیر وابسته) با هوش اجتماعی و هوش اخلاقی (به عنوان متغیر های مستقل) می توان قسمتی از خودکارآمدی کارآفرینی را با استفاده از هوش هیجانی و هوش اخلاقی توضیح داد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش هوش اخلاقی و هوش اجتماعی در کارامدی کارافرینی هر چه فرد از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار بوده و دارای ارتباطات اجتماعی قویتری باشد، بازدهی کارافرینی بالاتری خواهد داشت.

کلمات کلیدی :
هوش اجتماعی، هوش اخلاقی، خودکارامدی کارآفرینی.


مشاهده مقاله
177