دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 34 - 46
نویسندگان : سید احسان علوی * و معصومه احمدی شهوه

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش اجتماعی با خودکارآمدی کارآفرینی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر مؤسسات غیر انتفاعی رشته‌ی روانشناسی در استان خراسان رضوی می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۲۵۷ نفر از آنها انتخاب شده¬اند. نوع روش تحقیق از نوع بررسی همبستگی و تحلیل رگرسیونی می¬باشد. اطلاعات جمع¬آوری شده شامل پرسشنامه‌ی ۴۰ سؤالی هوش اخلاقی، پرسشنامه‌ی هوش اجتماعی با ۴۵ سؤال و پرسشنامه‌ی خودکارآمدی کارآفرینی با ۲۹ سؤال و فرم اطلاعات شخصی افراد است که داده‌های به دست آمده با تحلیل همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می¬دهد بین هوش اخلاقی و کارآمدی کارآفرینی و همچنین بین هوش اجتماعی با کارآمدی کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی¬داری وجود دارد. همچنین با توجه به معنی¬داری رگرسیون همزمان بررسی خودکارآمدی کارآفرینی (به عنوان متغیر وابسته) با هوش اجتماعی و هوش اخلاقی (به عنوان متغیر های مستقل) می¬توان قسمتی از خودکارآمدی کارآفرینی را با استفاده از هوش هیجانی و هوش اخلاقی توضیح داد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش هوش اخلاقی و هوش اجتماعی در کارآمدی کارآفرینی، هر چه فرد از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار بوده و دارای ارتباطات اجتماعی قوی¬تری باشد، بازدهی کارآفرینی بالاتری خواهد داشت.

کلمات کلیدی :
هوش اجتماعی، هوش اخلاقی، خودکارامدی کارآفرینی.


مشاهده مقاله
460
دانلود
39
تاریخ دریافت
۰۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ مرداد ۱۴۰۱