دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : محمد صبور نهتانی * و آرزو عباسپور تبریزی

چکیده :
چارچوب مفهومی این پژوهش مورد استفاده نهادهای استاندارد گذار بر منافع گروه های معدودی از استفاده کنندگان تأکید دارد. یعنی، کمتر به مسائل اجتماعی و در نتیجه به ارزشهای اخلاقی توجه می کند. از این رو، توجه به تأثیر مطلوب ارزشهای اخلاق در بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی ضروری به نظر می رسد. به این ترتیب، هدف از پژوهش حاضر ارائه یک چارچوب مفهومی برای بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی است که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و همچنین بررسی جایگاه اخلاق حسابداری و حسابرسی در ایران باشد. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های مرتبط منتشرشده در نشریه های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آن ها تا کنون است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مبنا قرار دادن ارزشهای اخلاقی در بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی می تواند منجر به ایفای نقش اصلی حسابداری، یعنی شفافسازی، شود.

کلمات کلیدی :
اخلاق حرفه‌ای ، نظریه‌های رفتاری اخلاق، حسابداری، حسابرسی.


مشاهده مقاله
81