دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحات 7 - 20
نویسندگان : سید علیرضا میرعرب بایگی و هاشم مکاری * و محمدرضا تارانی

چکیده :
با افزایش قیاسپذیری اطلاعات حسابداری، احتمال کشف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته و در نتیجه مدیران در بکارگیری این روش مدیریت سود با ریسک فراوانی مواجه خواهند بود. بنابراین انتظار براین است که استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش داده و در مقابل، استفاده از روشهای مدیریت سود واقعی را جایگزینی برای دستکاری اقلام تعهدی نمایند. در پژوهش حاضر تأثیر قیاسپذیری اطلاعات حسابداری بر مدیریت واقعی سود و مدیریت سود تعهدی با استفاده از نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 تا 1395 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قیاسپذیری اطلاعات حسابداری رابطة منفی SPSS با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. به عبارت دیگر با افزایش قیاسپذیری اطلاعات حسابداری میزان استفاده مدیران از اقلام تعهدی جهت مدیریت سود کاهش مییابد. همچنین قیاس پذیری اطلاعات حسابداری رابطهای مثبت با مدیریت واقعی سود دارد. به بیان دیگر، با افزایش قیاسپذیری اطلاعات حسابداری، مدیران استفاده از روشهای مدیریت واقعی سود را جایگزین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی میکنند.

کلمات کلیدی :
قیاس پذیری اطلاعات حسابداری، مدیریت سود اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی.


مشاهده مقاله
1,177
دانلود
199
تاریخ دریافت
۱۵ دی ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۲۵ دی ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۵ بهمن ۱۳۹۹