دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 55 - 65
نویسندگان : منصور رحمانی * و محمد تقی پور

چکیده :
داشتن زندگی عاری از خطر، آرزو و هدف همه مردم در همه اعصار بوده است، زیرا میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها می¬باشد، همچنین گرایش به ایمنی به عنوان یک نیاز ضروری جزء بدیهی¬ترین و منطقی¬ترین اصول سازمانی است. هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنایع معدنی فلزی می¬باشد. روش انجام اين تحقيق، توصيفي و تحليلي مي¬باشد و براي انجام آن از ابزار تحقيق \"پرسشنامه\" استفاده شد و محدوده مكاني مورد مطالعه شركت كالسيمين – مجتمع تغلیظ سرب و روي دندي مي¬باشد. در این تحقیق اولویت بندی واحدهای مجتمع تغلیظ سرب و روی دندی برای اصلاح جنبه¬های محیط زیستی با ریسک غیرقابل قبول و نامطلوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اولویت اول در اصلاح جنبه¬های محیط زیستی و کاهش سطح ریسک ناشی از آنها، واحد انبار محصول می¬باشد. همچنین واحد آبرسانی با داشتن شش جنبه محیط زیستی که تمامی آنها دارای سطح ریسک قابل قبول هستند کمترین اثر را بر روی محیط زیست دارد.

کلمات کلیدی :
ایمنی، مدیریت سلامت، انبار محصول، محیط زیست.


مشاهده مقاله
97
دانلود
17
تاریخ دریافت
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۶ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۶ تیر ۱۴۰۰