اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

مؤلف کتب متعدد مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

دبیر ارشد بین المللی

پروفسور حسن یزدی فر hyazdifar@bournemouth.ac.uk

استاد تمام حسابداری و رییس گروه حسابداری و اقتصاد دانشگاه بورنموث انگلستان

 

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمدعلی آقایی aghaeim@modares.ac.ir

دانشیار حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر فرزاد ایوانی feivani@razi.ac.ir

استادیار حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه 

دکتر شعیب رستمی sh.rostami@qiau.ac.ir

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتر نرگس صالح نیا n.salehnia@um.ac.ir

استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر پریسا مهاجری p.mohajeri@atu.ac.ir

استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر سیدرضا میرعسکری rmiraskari@guilan.ac.ir

استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

دکتر ناصر نصیری n.nasiri@allamehkhoei.ac.ir

استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خویی ارومیه

دکتر هدی همتی hhemmati@riau.ac.ir

استادیار حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

اعضای هیئت تحریریه بین المللی

پروفسور سلیمان آروا aruwasas@nsuk.edu.ng

استاد تمام حسابداری دانشگاه دولتی ناساراوا نیجریه

دکتر امین جان aminjan@umk.edu.my

استادیار مدیریت و بانکداری دانشگاه کلانتان مالزی

دکتر سعید حاجی حسنی اصل saeidhha@gantep.edu.tr

استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه قاضی انتپ ترکیه

پروفسور ذبیح اله رضایی zrezaee@memphis.edu

استاد تمام حسابداری دانشگاه ممفیس امریکا

دکتر مانودیپ رای چودوری manodip.rchaudhuri@sxuk.edu.in

دانشیار مدیریت دانشگاه تجارت ژاویر هند

دکتر ماریا مارسیس mariaciurea@upet.ro

دانشیار اقتصاد دانشگاه پتروسانی رومانی

پروفسور حسن یزدی فر hyazdifar@bournemouth.ac.uk

استاد تمام حسابداری و رییس گروه حسابداری و اقتصاد دانشگاه بورنموث انگلستان

 

ویراستار انگلیسی

فاطمه یوسفی farimah.you@gmail.com

رشته تخصصی: زبان انگلیسی

مسئول طراحی و گرافیست

میثم قدیری meysam.ghadiri3000@gmail.com

رشته تخصصی: گرافیک