اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

 

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

 

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

-------------------------------------------------------------------

دکتر محمدعلی آقایی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر فرزاد ایوانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: feivani@razi.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر شعیب رستمی

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر نرگس صالح نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی

پست الکترونیکی: n.salehnia@um.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر پریسا مهاجری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی

پست الکترونیکی: p.mohajeri@atu.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر سیدرضا میرعسکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: rmiraskari@guilan.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر ناصر نصیری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خویی ارومیه

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل

پست الکترونیکی: n.nasiri@allamehkhoei.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر هدی همتی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته تخصصی: حسابداری - حسابرسی

پست الکترونیکی: hhemmati@riau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

 

اعضای هیئت تحریریه بین المللی

دکتر سعید حاجی حسنی اصل

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قاضی انتپ (Gaziantep University) ترکیه

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: saeidhha@gantep.edu.tr

-------------------------------------------------------------------

دکتر ذبیح اله رضایی

استاد تمام حسابداری دانشگاه ممفیس امریکا

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: zrezaee@memphis.edu

-------------------------------------------------------------------

 

مسئول پشتیبانی سایت

امیر نیکوصالح

رشته تخصصی: رایانه

پست الکترونیکی: amir1037@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

مسئول طراحی و گرافیست

میثم قدیری

رشته تخصصی: گرافیک

پست الکترونیکی: meysam.ghadiri3000@gmail.com