اهداف و چشم انداز

الف: معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید علمی و پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌

ب: طرح‌ و شناسایی مسائل‌ علمی‌ نوین و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌

پ: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌

ت: ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

ث: ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌­ی مطالعه و پژوهش در جامعه‌

ج: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ مدیریتی، مالی و اقتصادی‌ کشور