داوران

 

نام داور

رشته تخصصی سمت / سازمان

دکتر محمدعلی آقایی

حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرزاد ایوانی حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دکتر عامر دهقان نجم آبادی

مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر شعیب رستمی

حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دکتر مهرداد رحیمیان مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی نقده

دکتر سمیه شاه حسینی

اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیدحسن صالح نژاد

حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دکتر نرگس صالح نیا

اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

حسابداری دانشگاه دیلمان لاهیجان

دکتر حسین کاظمی

حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتر حسین گنجی نیا

مدیریت دولتی و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

آقای بهنام مرادخانی

حسابداری دانشگاه هاتف زاهدان

دکتر پریسا مهاجری

اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیدرضا میرعسکری

اقتصاد دانشگاه گیلان

دکتر ناصر نصیری

اقتصاد دانشگاه علامه خویی ارومیه
دکتر هدی همتی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن