فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شماره جاری: دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1399

1- بررسی رابطه درماندگی مالی و عملکرد واحد تجاری با تصمیمات مدیریت سود با استفاده از معادلات همزمان

رضا پزشکی زاده، فریبرز عوض زاده، سیده رجا غالبی

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی تأثیر رشد شرکت و عملکرد مالی بر بازده سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیدعلیرضا میرعرب بایگی، هاشم مکاری، محمدرضا تارانی

-------------------------------------------------------------------

3- مقایسه­ تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانک­ها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت­ها

سجاد بحری

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی عوامل روانشناختی، هیجانی، کنش های مغزی و عصبی بر رفتار سرمایه گذاران

میلاد شاهواروقی فراهانی

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و جریان نقد بر عملکرد و ارزش شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط

فرزین خوشکار، هانیه خسروانی پور، فائزه عسجدی

-------------------------------------------------------------------

6- بررسی نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان)

هادی متحدی، محمد صیادی، بهنام مرادخانی، مهدیه مودی

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی و تحلیل ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی: کارمندان شعب شرق تأمین اجتماعی)

علی اصغر ملاداودی، مهناز مهتابی

-------------------------------------------------------------------

در حال بروزرسانی


1399,11,22