فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
فرآیند پذیرش مقالات