فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

هیئت تحریریه

مدیر مسئول

جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

سردبیر

شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی:  sh.rostami.acc@gmail.com

 

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

-------------------------------------------------------------------

جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

 دکتر عامر دهقان نجم آبادی

مدرس دانشگاه - دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: amerdehghan@ut.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami.acc@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سمیه شاه حسینی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد مالی - اقتصاد بین الملل - اقتصاد نظری

پست الکترونیکی: somayeh.shahhoseini@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر نرگس صالح نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی

پست الکترونیکی: n.salehnia@um.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

اسماعیل فدائی

مدرس دانشگاه - عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی دیلمان

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: Esmaeil.Fadaei@Deylaman.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر حسین کاظمی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: kazemiho@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر محمود مرادی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت تولید

پست الکترونیکی: m.moradi@guian.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر پریسا مهاجری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی

پست الکترونیکی: parisa_m2369@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سیدرضا میرعسکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: rmiraskari@guilan.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر ناصر نصیری

استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علامه خویی

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل

پست الکترونیکی: naser.nasiri@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر هدی همتی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته تخصصی: حسابداری - حسابرسی

پست الکترونیکی: hhemmati@riau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

مسئول پشتیبانی سایت

امیر نیکوصالح

رشته تخصصی: رایانه

پست الکترونیکی: amir1037@gmail.com