فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

هیئت تحریریه

مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی:  sh.rostami.acc@gmail.com

 

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

-------------------------------------------------------------------

دکتر محمدعلی آقایی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami.acc@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سمیه شاه حسینی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد مالی - اقتصاد بین الملل - اقتصاد نظری

پست الکترونیکی: somayeh.shahhoseini@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر نرگس صالح نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی

پست الکترونیکی: n.salehnia@um.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

مدرس دانشگاه - عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی دیلمان گیلان

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: Esmaeil.Fadaei@Deylaman.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر حسین کاظمی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: kazemiho@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر پریسا مهاجری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی

پست الکترونیکی: parisa_m2369@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سیدرضا میرعسکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: rmiraskari@guilan.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر ناصر نصیری

استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علامه خویی ارومیه

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل

پست الکترونیکی: naser.nasiri@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر هدی همتی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته تخصصی: حسابداری - حسابرسی

پست الکترونیکی: hhemmati@riau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

 

داوران کمکی فصلنامه

دکتر عامر دهقان نجم آبادی

مدرس دانشگاه - دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: amerdehghan@ut.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

 بهنام مرادخانی ملال

مدرس دانشگاه - عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: Behnammoradkhany@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

مسئول پشتیبانی سایت

امیر نیکوصالح

رشته تخصصی: رایانه

پست الکترونیکی: amir1037@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

مسئول طراحی و گرافیست

میثم قدیری

رشته تخصصی: گرافیک

پست الکترونیکی: meysam.ghadiri3000@gmail.com