فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
هیئت تحریریه

مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی:  sh.rostami.acc@gmail.com

 

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

-------------------------------------------------------------------

دکتر محمدعلی آقایی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر سعید حاجی حسنی اصل

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قاضی انتپ (Gaziantep Universityترکیه

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: Saeed.h.h.a@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

مهندس جواد دلجوی شهیر

مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: javad.deljooshahir@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر شعیب رستمی

مدرس دانشگاه - تحلیل گر مالی و اقتصادی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رشته تخصصی: مدیریت مالی- حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami.acc@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سمیه شاه حسینی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد مالی - اقتصاد بین الملل - اقتصاد نظری

پست الکترونیکی: somayeh.shahhoseini@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر نرگس صالح نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی

پست الکترونیکی: n.salehnia@um.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

مدرس دانشگاه - عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی دیلمان گیلان

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: Esmaeil.Fadaei@Deylaman.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر حسین کاظمی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: kazemiho@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر حسین گنجی نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته تخصصی: مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

پست الکترونیکی: dr_gangi@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر پریسا مهاجری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی

پست الکترونیکی: parisa_m2369@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر سیدرضا میرعسکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

پست الکترونیکی: rmiraskari@guilan.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

دکتر ناصر نصیری

استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علامه خویی ارومیه

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل

پست الکترونیکی: naser.nasiri@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

دکتر هدی همتی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته تخصصی: حسابداری - حسابرسی

پست الکترونیکی: hhemmati@riau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

 

داوران کمکی فصلنامه

دکتر عامر دهقان نجم آبادی

مدرس دانشگاه - دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیکی: amerdehghan@ut.ac.ir

-------------------------------------------------------------------

 بهنام مرادخانی ملال

مدرس دانشگاه - عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان

رشته تخصصی: حسابداری

پست الکترونیکی: Behnammoradkhany@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------

مسئول پشتیبانی سایت

امیر نیکوصالح

رشته تخصصی: رایانه

پست الکترونیکی: amir1037@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

مسئول طراحی و گرافیست

میثم قدیری

رشته تخصصی: گرافیک

پست الکترونیکی: meysam.ghadiri3000@gmail.com