فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624X :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

اهداف و چشم انداز

- معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید علمی و پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌

- طرح‌ و شناسایی مسائل‌ علمی‌ نوین و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌

- ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌

- ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

- ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌­ی مطالعه و پژوهش در جامعه‌

- کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ مدیریتی، مالی و اقتصادی‌ کشور