فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1399

1- تأثير مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني شرکت­ها (مطالعه موردی: کارکنان شرکت­های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 22-7

زهره صیاد، مجید مرادی، مهران متین­ فرد

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- رابطه بین سرمایه روانشناسی با رضایت و فرسودگی شغلی حسابداران در بخش عمومی

صفحه 32-23

هانیه گلی، محمد صیادی، بهنام مرادخانی ملال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 49-33

فاطمه ناصرپور، جهانگیر ولی پور

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی رابطه‌ بین افشای زیست محیطی و رفتار‌های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده‌ بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 70-50

محمدعلی آقایی، جواد رضازاده، آلان بهروز

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی تأثیر انتخاب سطوح بدهی و سررسید بدهی بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 82-71

محمد صیادی، لاله سردار شهرکی، بهنام مرادخانی ملال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- تجارب زنان پرستار از پیامدهای فرهنگی اشتغال در بیمارستان های شهر اصفهان

صفحه 107-83

فانزه تقی پور، بنت الهدی حیدری

اصل مقاله