فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

اخبار و اعلانات

 

گواهی پذیرش مقاله

با توجه به مدت زمانی که مابین تاریخ پذیرش یک مقاله و تاریخ انتشار یک شماره از فصلنامه، ممکن است وجود داشته باشد، نویسندگان محترم که نیاز به گواهی پذیرش مقاله خود دارند میتوانند پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، درخواست خود را از طریق ایمیل مطرح نمایند تا گواهی پذیرش مقاله پس از آماده سازی، از طریق ایمیل برای آنها ارسال گردد.