فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اخبار و اعلانات

 

گواهی پذیرش مقاله

با توجه به مدت زمانی که مابین تاریخ پذیرش یک مقاله و تاریخ انتشار یک شماره از فصلنامه، ممکن است وجود داشته باشد، نویسندگان محترم که نیاز به گواهی پذیرش مقاله خود دارند میتوانند پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، درخواست خود را از طریق ایمیل مطرح نمایند تا گواهی پذیرش مقاله پس از آماده سازی، از طریق ایمیل برای آنها ارسال گردد.