فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

اخبار و اعلانات

 

گواهی پذیرش مقاله

با توجه به مدت زمانی که مابین تاریخ پذیرش یک مقاله و تاریخ انتشار یک شماره از فصلنامه، ممکن است وجود داشته باشد، نویسندگان محترم که نیاز به گواهی پذیرش مقاله خود دارند میتوانند پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، درخواست خود را از طریق ایمیل مطرح نمایند تا گواهی پذیرش مقاله پس از آماده سازی، از طریق ایمیل برای آنها ارسال گردد.